မုန္းတီးျခင္း၏သားေကာင္ (သို႔မဟုတ္) ဗမာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ေရွးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာလကတည္းကပင္ တည္ရွိခဲ့ၿပီး စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာတရားတို႔ ထြန္းကားခဲ့ၿပီး အဆင့္တန္းျမင့္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္ကၽြန္၊ ဂ်ပန္ကၽြန္ ႏွင့္ စစ္ကၽြန္ဘ၀ေအာက္ သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ အလြန္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ စိတ္ဓါတ္၊ ပညာ၊ စည္းကမ္း စသည့္ လူသားတို႔၏ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ ကမၻာ႔အလယ္၌ မ်က္ႏွာငယ္ဖြယ္ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ခဲ့ရ ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ စစ္ကၽြန္ဘ၀ျဖစ္ခဲ့ေသာ 1962 ခုႏွစ္မွ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလထိ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ သားျဖစ္ရျခင္းသည္ ကမၻာ့အလယ္ အလြန္မ်က္ႏွာငယ္ရေသာ၊ နိမ့္က်သည့္လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြား ခဲ့ရပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏို္င္ငံသား အခ်င္းခ်င္းထဲမွာပင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကို အျခားေသာတိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ားက ၀ိုင္းမုန္းေနေသာအျဖစ္ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေနရျခင္းသည္ ဗမာမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိပဲ လက္ရွိ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အတြက္သာ အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိပါသည္။

ဦးစြာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဗမာကိုမုန္းရေသာ အေၾကာင္းအရင္းကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ၎တို႔၏ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ မိဘဆရာသမားမ်ားက ဗမာမ်ားသည္ အလြန္ရက္စက္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ႏို္င္ငံကို မတရားသိမ္းထားေၾကာင္း၊ တခ်ိန္က မိမိတို႔သည္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းႏွင့္ ေနလာခဲ့ရေၾကာင္း စသည္ မွစ၍ သင္ၾကားခံခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ေတြ႔အေနျဖင့္လည္း ဗမာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကို လည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ (ဥပမာ - လုပ္အားေပး၊ေပၚတာ၊ရြာမီး႐ႈိ႕) ဗမာမုန္းသည့္စိတ္ဓါတ္မ်ား ကိန္းေအာင္း ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က ကိုယ္ပိုင္ျပည္ရွိခဲ့ၾကသည့္ ရခို္င္၊ မြန္၊ ရွမ္း စသည့္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗမာမုန္း တီးေရးစိတ္ဓါတ္မ်ား လြန္စြာျပင္းထန္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ေနထို္င္ခဲ့စဥ္ ကာလ က တိုင္းရင္းသားမ်ားဗမာလူမ်ိဳးကို မုန္းတီးေနသည္ဟု မသိခဲ့ပါ။ ကၽြႏု္ပ္ကဲ့သို႔ပင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားက ၎တို႔ကို မုန္းတီးေနၾကသည္ဟု မသိခဲ့ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မည္သည့္ ဆရာမိဘမ်ားက ဗမာဆိုသည္မွာ အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားထက္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ သင့္ေၾကာင္း အစရွိသည္ျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားဘ၀အျဖစ္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ေသာအခါ ဗမာမုန္းတီးေရး၀ါဒ ကို နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။ အစတြင္လြန္စြာ အံ့ၾသျခင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္လြန္စြာစိတ္ဆိုးၿပီး ထို သူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္မုန္းတီးမိပါသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ စာေပမ်ားျပန္လည္ေလ့လာျခင္း၊ လက္ေတြ႔ ေပါင္းေဖၚဆက္ဆံျခင္း စသည့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္စာနာ နားလည္မႈထား လာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ကာလက ကၽြႏု္ပ္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာတို႔သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား သာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား အသိမိတ္ေဆြမ်ား မ်ားစြာပင္ရွိေနပါသည္။

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ ဗမာႏွင့္ရင္းႏွီးစြာေပါင္းသင္းဆက္ဆံသူသည္ ဗမာလူမ်ိဳး ကို အေၾကာင္းမဲ့မုန္းသည့္စိတ္ မရွိေတာ့ျခင္းကိုေတြ႔ရပါသည္။ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ကဲ့သို႔ စစ္ တပ္၏ေက်းကၽြန္ဘ၀၊ အႏွိမ္ခံဘ၀သာျဖစ္သည္၊ ရန္သူအစစ္မွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ခြဲျခားသိ ျမင္လာၾကပါသည္။ သမာသမတ္က်စြာ ေတြးၾကည့္လွ်င္ (ႀကိဳတင္ေျပာလိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဗမာေသြး တမတ္သား သာပါ၀င္သည္၊ တိုင္းရင္းသားေသြးအမ်ားစု ျဖစ္သည္။) ဗမာလူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ ေအးေအးေဆး ေဆးႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သည့္ စရိုက္ရွိေသာလူမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမွ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း၊ ေရရွည္နာၾကည္းမုန္းတီးျခင္း မရွိတတ္ေပ။ ေမ့လြယ္ေပ်ာက္လြယ္တတ္သည့္ ေကာက္ရိုးမီး သဖြယ္ စိတ္ဓါတ္မ်ားရွိတတ္ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ အရည္အခ်င္းရွိပါက ေခါင္းေဆာင္တင္ရန္၊ ေထာက္ခံအားေပးရန္၊ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ၀န္ေလးျခင္း မရွိတတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ - အင္း၀ေခတ္တြင္ သိုဟန္ဘြား(ရွမ္းလူမ်ိဳး)ကို ဘုရင္အျဖစ္တင္ထားျခင္း၊ ထိုဘုရင္က တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ၿပီး၊ သာသနာပါကိုေစာ္ကားသျဖင့္ မင္းႀကီးရန္ေနာင္က လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ရွမ္းေစာ္ဘြားကို ဘုရင္အျဖစ္တင္ေပးျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရေသာေခတ္တြင္ သမတအျဖစ္ စ၀္ေရႊသိုက္၊ မန္း၀င္းေမာင္၊ စသည့္တိုင္းရင္းသားတို႔ကို ခန္႔အပ္ျခင္း၊ စစ္တပ္တြင္လည္း ပထမ ဦးဆံုး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းျဖစ္ျခင္း၊ စသည့္ ဥပမာမ်ားစြာရွိပါသည္။

လူမႈေရးနယ္ပယ္၊ အႏုပညာနယ္ပယ္တြင္လည္း ထင္ရွားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ မၾကာေသးသည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ကြယ္လြန္သြားရွာသည့္ စိုင္းထီးဆိုင္သည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တကြ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ ႏွစ္သက္ၾကေသာ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ထူးအိမ္သင္သည္ လည္းမြန္ေသြးပါေသာသူျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္သူမ်ားက ၎တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပစ္ပယ္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းမရွိပါ။ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ေလးစားတန္ဖိုးထားခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ ဗဟုသုတအားနည္း ျခင္းေၾကာင့္ မေဖၚျပႏို္င္ေသာ အျခားလူပုဂၢိဳလ္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနပါေသးသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ (တိုင္းရင္းသားမ်ားကို) ေျပာလိုသည္မွာ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အနာဂတ္ အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သမိုင္းမွာမႀကံဳဖူးေလာက္ေအာင္ စစ္အာဏာရွင္ကို ျပည္သူမ်ား၏မုန္းတီးမႈသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအေျခအေနတို႔ကို အသံုးခ်၍ စစ္ အာဏာရွင္ၿပိဳကြဲေရးအတြက္ ျငင္းခုန္မႈမ်ားေဘးခ်၊ စုစည္းညီညြတ္မႈျဖင့္ ေတာ္လွန္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ ပါသည္္။

ဆက္ရန္ ………

0 comments:

 

©2009 ေမာင္က်ည္ေပြ႕ | Template Blue by TNB