ေရပိုက္ထဲ အမႈိက္ပိတ္ေနသည္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေခတ္အစဥ္အဆက္ အၿမဲျဖစ္ေလ့ရွိေသာျပႆနာမွာ လူႀကီး၊လူငယ္ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း နယ္ပယ္စံုတြင္ ဤ လူႀကီး၊ လူငယ္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနၾကမႈကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုတေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ လူႀကီးလူငယ္ အျမင္မတူကြဲျပားေနမႈသည္ မ်ားစြာထင္ရွားလာေပသည္။

NLD မွ လူငယ္မ်ားႏႈတ္ထြက္သြားမႈသည္ လူႀကီးလူငယ္အေတြးအျမင္ျပႆနာမ်ား၏ ျပယုဂ္တခုပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ မည္သူမွားသည္၊ မွန္သည္ကို မေျပာလိုပါ၊ ေျပာႏိုင္စြမ္းလည္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္သည္မွာ သေဘာထားႀကီးသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားကို လူတန္းစားမေရြး ထားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ဥပမာတရပ္မွာ သခင္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ လူငယ္တစုကို ေနရာေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေခတ္မီေသာ ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္မ်ား၏ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈကို ခံယူ၍ ထိုေခတ္က လူႀကီးမ်ားက ေထာက္ပံ့လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသျဖင့္ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ ခဲ့ရေပသည္။

ဤကား သေဘာထားႀကီးျမင့္ျခင္း၏ ရလာဒ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ ဂုဏ္ ျမင့္ခဲ့ရေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ဦးဘ၀င္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အကိုအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ မန္းဘခိုင္၊ ဦးရာဇတ္ အစရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားသည္လည္း အသက္၊ ၀ါအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထက္မ်ားစြာႀကီးေပသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဆိုလွ်င္ကား အထူးေျပာဖြယ္ရာမရွိေတာ့။ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳး အေရးအတြက္ မိမိတို႔ထက္ အသက္၊ ၀ါ မ်ားစြာငယ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သေဘာထားႀကီးစြြာ ေနရာေပးခဲ့ေပသည္။


ေယဘူယ်အားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတိုးတက္မႈမရွိလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ဦးေဆာင္မႈကို ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္သာ။ အထူးသျဖင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တကြ လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားေနရသည့္ လူငယ္ပိုင္း ၏ သေဘာထားမ်ားကို ေလးစားစြာ ခံယူသင့္သည္။ လိုအပ္လာပါက ေနရာေပးသင့္ သည္။ ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိရန္ ျပဳျပင္အားထုတ္သင့္ေပသည္။ ငါတေကာ ေကာမႈမ်ားမရွိသင့္။


ယေန႔ေခတ္တြင္ကား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာတို႔တြင္ သေဘာထားႀကီးမႈမ်ား အားနည္းေနသျဖင့္ တဖြဲ႔တည္းျဖစ္ေနရာက ႏွစ္ဖြဲ႔၊ သံုးဖြဲ႔ကြဲၿပီးေနာက္ အခ်င္းခ်င္း ရန္သူႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနၾကေပရာ မ်ားစြာစိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေနေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံ့အေရး ထက္ မိမိ၏ အတၱကိုေရွ႕တန္းတင္ေနၾကသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တိုက္ဖ်က္ေရးဟု မည္သို႔ ပင္ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကေစကာမူ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အာဏာရွင္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနၾကေတာ့ သည္။ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ “ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဟန္ေဆာင္ေလးျဖစ္ျဖစ္ ညီညြတ္ၾကစမ္းပါ” ဟု မိန္႔ၾကားသြားခဲ့ရသည္မွာ ထိုသူတို႔ အလြန္ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းေနသည္။


ယခုအခ်ိန္ကား အခ်ိန္ေကာင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ တကာအေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ ပညာတတ္လူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးကို အထူးတလည္စိတ္၀င္စားလာၾကၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာျမွင့္တင္ ေသာအေနျဖင့္ ထိုလူငယ္မ်ားကို ေနရာေပးဦးေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ၀န္းရံရပ္တည္သင့္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းလွ၍ အမ်ားျပည္သူအတြက္လည္း မ်ားစြာအက်ိဳး ရွိေစေတာ့မည္ျဖစ္သည္။


ပံုမွန္အားျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေလးငါးႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိလွ်င္ပင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ေျပာင္းလဲေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ၌ ထိုသို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္တိုင္ ရာသက္ပန္ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉး စသည္ျဖင့္ ေနရာမွမဆင္းလုပ္ေနၾကေပရာ ပိုက္ထဲတြင္ အမႈိက္ပိတ္ေနသကဲ့သို႔ပင္။ တဆက္တည္း ႏိုင္င့့ံအေရးကို လုပ္ေဆာင္လိုေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း စိတ္ပ်က္အား နည္းေအာင္လုပ္ေနသလိုျဖစ္ေနသည္။


အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေခတ္မီတက္ႂကြၿပီး နည္းပညာမ်ားတတ္ကၽြမ္းေသာ လူငယ္ပိုင္း ၏အားမာန္ကိုအေျခခံ၍ လူႀကီးမ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳႂကြယ္၀မႈမ်ားျဖင့္၀န္းရံၿပီး အာဏာရွင္ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္သြားပါလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုခ်င္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္သို႔ ျမန္စြာမေသြေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း……………။

1 Comentário:

သစ္နက္ဆူး said...

ဆရာေမာင္က်ည္ေပြ ့ခင္ဗ်ား....
အင္မတန္မွန္ကန္ေသာ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္..။
ေဘးလူေတြက ေျပာရဲ၊ေရးရဲ ေပမယ့္
ကာယကံရွင္ေတြက မစဥ္းစားရဲဘူး...။
နိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈဆိုတာ...
စတိတ္မန္ ့ေတြ သေဘာထားေတြ ထုတ္ျပန္ေနရံုေလာက္နဲ ့ဘာမွ မေျပာင္းလဲနိုင္ပါဘူး..။
ႊအဲဒီေလာက္ကေတာ့ မိတၱဴကူးဆိုင္ကလူေတြလဲ လုပ္တတ္ပါတယ္..။

 

©2009 ေမာင္က်ည္ေပြ႕ | Template Blue by TNB